Παρασκευή, Ιουνίου 14, 2019

Αγρυπνία- ασπίδα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στο φεστιβάλ «υπερηφάνειας»Σε μία αγρυπνία- «ασπίδα» απέναντι στο φεστιβάλ «υπερηφάνειας» των ομοφυλόφιλων καλεί τους πιστούς η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης η οποία τονίζει ότι είναι απαράδεκτες τέτοιες εκδηλώσεις για τα ήθη και έθιμα της πόλης. Αναλυτικότερα αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, 

«Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης μετὰ πολλῆς λύπης καὶ ἔντονης ἀνησυχίας εἶναι ὑποχρεωμένη καὶ πάλι νὰ ἀντιμετωπίσῃ ποιμαντικὰ καὶ ἀποτρεπτικά, τὴν δυσάρεστη, ἀπαράδεκτη καὶ ἀξιοκατάκριτη παρουσία ἀνθρώπων ἐπαιρομένων διὰ τὰ πάθη τῆς ἀνομίας τους, οἱ ὁποῖοι ἑτοιμάζονται νὰ διοργανώσουν φεστιβὰλ ἀπὸ τὶς 18 ἔως καὶ τὶς 22 Ἰουνίου καὶ ἀφοῦ πραγματοποιήσουν διάφορες ἐκδηλώσεις σὲ μορφὴ χυδαίας προκλήσεως, νὰ παρελάσουν ὑπερηφανευόμενοι στὴ Θεσσαλονίκη μας. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ποὺ δυστυχῶς πλέον κάτ’ ἔτος ἐπαναλαμβάνεται, μᾶς καταθλίβει, ἐπειδὴ αὐτὸ εἶναι ἀπαράδεκτο γιὰ τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῆς πόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ διότι ἐν συνεχείᾳ δὲν μποροῦμε νὰ φαντασθοῦμε ὅτι ἐκτροπὲς καὶ διαστροφὲς στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ὀφείλονται σὲ σατανικὴ ἢ ἀνθρώπινη παρέμβαση, εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπισημοποιοῦνται καὶ νὰ προβάλλωνται δημόσια. Εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνουν ἀποδεκτὰ τὰ φαινόμενα αὐτὰ στὴν κοινὴ γνώμη. Εἶναι ντροπή, εἶναι πρόκληση, εἶναι σύμπτωμα διαφθορᾶς.

Δὲν μπορεῖ νὰ διανοηθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ νὰ πραγματοποιοῦνται τέτοιες ἀπαράδεκτες ἐκδηλώσεις στὴ ζωὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη νὰ λέμε ὅτι εἴμαστε λαὸς τῆς παραδόσεως καὶ πρὸ πάντων γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη μας, ὅτι εἶναι ἡ πόλη ποὺ διατηρεῖ μία παράδοση βυζαντινῆς καὶ ἀνθρώπινης πολιτιστικῆς ταυτότητος σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες τῆς διαδρομῆς της μέχρι σήμερα. Παρ’ ὅτι τὸ θέμα εἶναι σοβαρότατο καὶ ἐκρηκτικό, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν ἀσκοῦμε ποτὲ βία. 

Γι’ αὐτὸ ὡς Ἐπίσκοπος δὲν θὰ συστήσω ποτὲ συγκρούσεις καὶ τραυματισμοὺς ἐντὸς τῆς κοινωνίας μας. Σᾶς παρακαλῶ, ἀπομακρύνατε τὰ παιδιά σας καὶ τοὺς ἑαυτούς σας ἀπὸ τέτοιες ἀνόσιες καὶ ἀφύσικες ἐκδηλώσεις, διατυπώσατε παντοῦ τὶς κάθετες ἀντιῤῥήσεις σας, καὶ προσευχηθῆτε γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸ πάθος τους, καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὴ φυσιολογικὴ ζωή, ὅπως τὴν διδάσκει ἡ πίστη μας καὶ ἡ παράδοσή μας.

Ἐπειδὴ λοιπὸν, κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση ποὺ τόσο μαστίζει ὅλο τὸν λαό μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σοβαρότατο θέμα τῆς Μακεδονίας μας, ἐμφανίζονται καὶ ἄλλα φαινόμενα, τὰ ὁποία εἶναι ἀνησυχητικὰ γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀντίληψη, καὶ πρὸ πάντων τὴν πνευματικὴ κατεύθυνση ὅλων μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀπεφασίσαμε νὰ κάνωμε αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ καλύτερο ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῆς ὀφειλῆς μας, δηλαδὴ νὰ προσφέρωμε μιὰ πραγματικὴ παράκληση καὶ ἱκεσία πρὸς τὸν ἐν Σριάδι ἅγιον Θεόν, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τὸν ἅγιο Δημήτριο καὶ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, σὲ μιὰ βραδυνὴ ἀγρυπνία. Προσκαλοῦμε ὅλους, ὅσοι ἔχουν χρόνο καὶ ἐπιθυμοῦν, τὴν ἐρχομένη Τετάρτη 19 Ἰουνίου, 9.30 μ.μ. – 1.00 π.μ., νὰ προσέλθουν στὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς Ἀγρυπνίας ποὺ θὰ τελεσθῇ στὸν ἱερὸ Μητροπολιτικό Ναὸ τοῦ Συμπολιούχου μας ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὥστε καὶ διὰ τῆς προσευχῆς μέσα ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία, καὶ ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία γιὰ ὅσους θὰ κοινωνήσουν, νὰ ζητήσωμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. 

Ἐπίσης νὰ ζητήσωμε τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ τὴν λύση ὅλων τῶν προβλημάτων, τὴν περιστολὴ τοῦ κακοῦ ποὺ φαίνεται νὰ κυριεύῃ τὸν κόσμο, καὶ τὴν ἀποτροπὴ ὅλων ἐκείνων τῶν φαινομένων ποὺ παρουσιάζονται κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο καὶ εἶναι ἀπολύτως ξένα πρὸς τὴν πίστη, τὴν πράξη, τὴν θεωρία καὶ τὴν προσπάθεια γιὰ ἀντικειμενικὴ ἐφαρμογὴ γιὰ τὸν εὐλογημένο Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Λαό μας. Ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὸν εὐσεβῆ καὶ πιστὸ λαό μας, νὰ προστατεύῃ τὸ Κράτος μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καὶ ὁ σεβασμὸς στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο, ποὺ εἶναι ἔργο τοῦ Παναγάθου Θεοῦ» καταλήγει η ανακοίνωση.
Share:  

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου